Beton Bariyer

Beton bariyerler yerinde dökme veya prefabrik olarak yapılabilirler. Kısmen veya tamamen çelik donatılı olarak tasarlanırlar. Yerinde dökümde kayar kalıp finişer gibi modern yöntemler kullanılmakla beraber son yıllarda yüzey
pürüzlülüğünü azaltmak amacıyla prefabrikasyon daha
yaygın hale gelmiştir. Prefabrik bariyerler yol zemininde
istenen yerlere geçici veya kalıcı olarak yerleştirilirler. Gerekirse dubellerle zemine tesbit edilirler veya biribirlerine bağlı olarak bariyer zincirleri oluştururlar. En çok kullanılan tiplerde trafiğe dönük yüzey çarpmalara karşı etkili olmak üzere özel olarak şekillendirilmiştir. Orta refüjde
kullanılan “simetrik bariyer” lerde her iki yüzey, banketlerde kullanılan “asimetrik” bariyerlerde trafiğe dönük yüzey
şekillendirilmiştir.
Yollarda beton bariyerlerin sistematik olarak kullanımı ve
yüzeyi şekillendirilmiş bariyerlerin geliştirilmesi 1950’li
yıllardan itibaren A.B.D.’de başlamış ve ülkemiz dahil, diğer ülkelerdeki uygulamaları etkilemiştir. Uygulanmış
olan ve halen uygulanmakta olan beton bariyer tipleri
genel olarak şunlardır

• GM, New Jersey, F Tipleri ve benzerleri
• Tek eğimli tipler
• Düz duvar- boşluklu veya boşluksuz
Kronolojik sırayı da dikkate alarak önce A.B.D. ve
Avrupa’daki beton bariyer tiplerine ve kullanımlarına kısaca değinilecek daha sonra ülkemizdeki durum ele alınacaktır.
Beton Bariyerlerin A.B.D.’de Kullanımı
A.B.D. kaynaklarına göre beton bariyerlerin kullanımına
1950’li yıllarda başlandı. Kaliforniya eyaletinde dağlık bölgelerden geçen US-99 karayolunun çok sık kaza olan kesimlerinde çift yönlü trafiği ayırmak için kullanılan beton
bariyerler kazaların azalmasına yardımcı olmuşlar ve çelik bariyerlere oranla konuya ekonomik bir çözüm getirmişlerdir

GM Tipi Bariyer
General Motors şirketinin tesislerinde 1950’ lerde geliştirilmiştir. Alttaki eğimli yüzeye küçük açı (100
den küçük)
ile çarpmalarda araç hasarını azaltmak için tasarlanmıştır.
Eğimin değiştiği yükseklik 380 mm dir

New Jersey (Jersey) Tipi Bariyer
New Jersey eyaletinde beton bariyerlerin kullanımı 1955
yılında başladı. GM geometrisinden esinlenerek üretilen
bu bariyerin kullanımdaki performansı üzerinde yapılan
gözlemler sonucu Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde “Jersey
bariyeri” geliştirildi. Yeni tasarımda GM geometrisine göre
eğimin değiştiği yükseklik 330 mm ye indirilmiş, alttaki
eğimli yüzeyin yüksekliği 75 mm azaltılmış ve yerden dik
yükseklik 25 mm arttırılmıştır. Ayrıca üst eğimli yüzey biraz daha dik hale getirilmiştir

Bariyer Tipleri

Dünyada kullanılan bariyerler genel olarak 4 sınıfta toplanabilir. Bunlar: a) Çelik bariyer, b) Beton bariyer, c) Çelik halat bariyer ve d) Diğer bariyer tipleri olarak sınıflandırılabilirler.

Çelik bariyer: Çelik dikme, ray ve bağlantı elemanlarından oluşurlar. Dikmeler yol tabanına tesbit edilirler.

Beton bariyer: Prefabrik veya yerinde dökülen, kesitleri ve yüzey geometrileri özel olarak şekillendirilmiş betonarme elemanlardır. Yol yüzeyine yerleştirilip hareketli olarak istenen yerlere çekilebilir veya yol tabanına sabitlenebilirler.

Çelik halat bariyer: Çelik dikmeler arasına belli sayıda
gerilmiş çelik halatlardan oluşurlar. Dikmeler yol tabanına tesbit edilirler.

Diğer bariyer tipleri: Yukarıda belirtilenlerden daha seyrek kullanılan bazı bariyer tipleri arasında: Ahşap, toprak, taş veya diğer malzemelerden yapılmış bariyer tipleri mevcuttur.

beton bariyeri

Bariyerlerin Fonksiyonları
Bariyerler daha ziyade trafiğin güvenle seyrini sağlamak
amacı ile yol kenarlarına (banket ve/veya orta refüj tarafına) yerleştirilen bariyer veya engel işlevi gören insan yapısı elemanlardır.
Aracın yoldan çıkması durumunda oluşacak tehlikelerin
(takla atma, uçuruma yuvarlanma, şiddetli darbe, karşı
yöne geçme vb.), bariyerlere çarpmaktan daha riskli olduğu durumlarda kullanılırlar. Araç içindekilere gelecek
darbe şiddetini azaltacak şekilde tasarlanırlar.
Ayrıca, trafiği geçici olarak yönlendirmek, yolu trafiğe kapamak, trafik gürültüsünün çevreye yayılmasını önlemek
ve yüksekliklerine de bağlı olarak karşı yönden gelen trafiğin ışıklarını perdelemek gibi amaçlarla da kullanılırlar

Bariyerlerin Performansı
Bir bariyerin performansını değerlendirirken aşağıdaki
hususlar dikkate alınır [4]:
• Çarpan aracın bariyer tarafından tutulabilmesi
• Bariyerin yanal deformasyonu ve/veya (ötelenmesi)
• Çarpan aracın stabilitesi
• Çarpışmadan sonra aracın hareket doğrultusu
• Yolculara gelen darbe etkileri
Aracın çarpması sırasında bariyerin deformasyonu ve /
veya ötelenmesi söz konusudur. Yanal deformasyonun az
olması halinde yolculara gelen darbe etkileri artar. Yanal
deformasyonun fazla olması ise aracın stabilitesini ve hareket doğrultusunu olumsuz olarak etkiler. Dolayısı ile bariyerlerde bu tür deformasyonların mümkün olduğu kadar optimize edilmesi önemlidir

Bariyerlerin Maliyeti
İlerde açıklanağı gibi pratikte farklı tiplerde bariyerler kullanılmaktadır. Benzer performans gösteren bariyerler arasında bir seçim yaparken ekonomik bir değerlendirme
yapılması da zorunludur. Böyle bir değerlendirmede aşağıdaki faktörlerin tümünün dikkate alınması gerekir:
• İlk yapım maliyeti (yerinde yapım veya prefabrik)
• Kullanım yerine taşıma maliyeti
• Yerine yerleştirme ve montaj maliyeti
• Bakım-onarım sıklığı ve maliyetleri
• Faydalı ömür
• Faydalı ömür maliyeti
• Hurda değeri